Our daily life

on 11/29/2010

Nghe ba kể sáng nay

Ba: CC nó lấy hai tay thọt 2 con mắt của con chó (stuff animal) xong nói “teddy mù”

Cái từ mù này mẹ chưa nghe con nói qua, mà cũng không biết con học từ đâu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: