Our daily life

Franklin Park Zoo

on 07/06/2010


One response to “Franklin Park Zoo

  1. Dã Quỳ says:

    Dzui wá mợi! Mà tụi nhỏ, đứa nào cũng mê thú vật ha mẹ Tr. ha! Hai gia đình đi chơi dzui quá nhen! Ghen tỵ à nhen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: