Our daily life

Cháo hột vịt bắc thảo

on 06/09/2010

Đáng lẻ đúng điệu là phải dùng thịt cắt sợi nhưng nhà mình có sẵn thịt bầm nên dùng thịt bầm cho tiện. Ăn thấy cũng giống ở nhà hàng bán lắm, nhưng thiếu quảy vì sáng lười đi mua, thôi kệ, ăn cháo trước, mai mốt ăn quảy sau…trước sau gì cũng vô bụng hết mà.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: