Our daily life

Lại bịnh?

on 12/02/2009

Ăn lễ xong, no nê rồi, nghỉ ngơi cũng đã đời, đi làm lại được 3 ngày lại thấy cổ bị đau đau, chả lẻ lại bị bịnh nửa hả trời, sao cái mùa (thu chưa tới đông) này mình bịnh triền miên dzị à tròi!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: