Our daily life

Tay chân để làm gì ?

on 06/30/2009

Khi được rảnh rổi quá thì tay nấm chân, tay đưa vô miệng cho qua thời gian và đỡ chán 🙂


2 responses to “Tay chân để làm gì ?

  1. Tí Mẹ says:

    hahha … tay chân em nào có việc nấy hết ha, không để cho em nào được rảnh rỗi

  2. kiki says:

    Nhi`n CC tay na(‘m cha^n relax ghe^ ha, ta^’m thu+’ 3 nhi`n pho’ nho`m so cute.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: