Our daily life

3/31/2009

on 03/31/2009

Sáng sóm chuẩn bị đi nhà má P (the babysitter) mà tươi rói như vầy nè.

Aó của chị MK giờ CC mặc vưà ruì nè….

Advertisements

11 responses to “3/31/2009

 1. Oanh says:

  Khen wài mỏi tay mỏi miệng mà không khen không được nha, cưng quá đi.

 2. bo`n says:

  o+` em cu~ng ti’nh no’i cha(‘c khen hoa`i me. no’ cha’n nghe ro^`i…

 3. tui kho^ng kkhen dda^u, tui ddo*.i nga`y tui to*’i tui ca(‘n vo^ hai ca’i ma’. 😀

 4. mich says:

  Them qua ddi la` the`m .. tro+`i o+i, pha?i chi o+? ga^`n tui nu+.ng cho dda~ ..

 5. mt says:

  ai ma` the`m thi` cu+’ vie^.c ta(ng gia sa?n xua^’t! Tui tha^’y cu+ng o+i la` cu+ng tho^i, nu+.ng xong ro^`i tra?, nha^’t ddi.nh ho^ng the`m ….hehehe

 6. kiki says:

  Xinh quá là xinh, số chị MK không được mặc cái áo đẹp này.

 7. ttruong says:

  Di` na`o muo^’n ca(‘n muo^’n nu*.ng thi` me. CC welcome to*’i…to*’i luo^n tie^.n babysit du`m cho me. chuo^.t ddi shopping 🙂

 8. CapriR says:

  Di` Cap xe^’p ha`ng dda^`u tie^n ne`.

 9. ttruong says:

  Rui`, chu*`ng na`o di` Cap le^n Boston thi` reserve 1 nga`y cho di` Cap babysit CC du`m me. chuo^.t nha 🙂 *wink*

 10. mt says:

  cu+’ cha(m cha(m khen em ma` kho^ng khen me. Tra^n. Hi`nh na`y nhi`n me. em dde.p ga’i ha(?n, ra da’ng ga’i 1 con tro^ng mo`n con ma(‘t ro^`i ddo’

 11. ttruong says:

  Khen con ddu? rui` chi. o*i, kho^ng che^ me. thi` em mu*`ng rui`…hi`nh chu.p buo^?i sa’ng ne^n con ngu*o*`i co’ nhie^`u energy vi` ddu*o*.c vai` hours of sleep chu*’ ma` chu.p va`o buo^?i chie^`u cha’c nhi`n kho^ng ra ddo’ la` me. CC…heheh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: